23 czerwca 2017

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

18 11 2013

Zestawienie kluczowych uwag do projektu ustawy wprowadzającej zmiany w OFE

7 czerwca 2017

Prezentacja PWC na debatę IGTE „W drodze do zmobilizowania długoterminowych oszczędności – czynniki sukcesu” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

18 11 2013

Wniosek o wstrzymanie prac Rady Ministrów nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE

28 listopada 2016

Przegląd systemu emerytalnego IGTE 2016

24 09 2013

Opracowanie dotyczące konsekwencji zapowiadanych zmian w OFE

27 lipca 2016

Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych - raport Polish Pension Group

12 09 2013

List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej w sprawie propozycji zmian w polskim systemeie emerytalnym

 

30 czerwca 2016

System emerytalny w kontekscie finansow publicznych - raport Polish Pension Group SGH

04 09 2013

Oświadczenie IGTE w związku z konferencją prasową Premiera Donalda Tuska

 

28 czerwca 2016

Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem OFE - raport Polish Pension Group SGH

08 04 2013

List otwarty – prośba o zainicjowanie szerokiej merytorycznej dyskusji na temat polskiego systemu emerytalnego

 

22 czerwca 2016

Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania – raport Analizy Online

07 02 2013

Wpływ OFE na gospodarkę i dług publiczny, znaczenie OFE w systemie emerytalnym i finansowym państwa

 

09 czerwca 2016

Otwarte Fundusze Emerytalne jako szansa realizacji Planu Odpowiedzialnego Rozwoju – prezentacja IGTE

 

09 05 2012

Propozycja IGTE wprowadzenia zmian ustawowych pozwalających PTE na prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz zarządzanych przez nie dobrowolnych funduszy emerytalnych

 

30 05 2016

Konsekwencje zmian w systemie emerytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych - raport Polish Pension Group SGH

11 04 2011

Wskazanie sprzeczności prawnej dot. rozwiązań ustawowych w kwestii prowadzenia akwizycji na rzecz OFE w ustawie o zmianie niektórych ustaw zw. z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

 

12 05 2016

Miejsce Funduszy Emerytalnych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – raport PwC

16 03 2011

List zawierający zastrzeżenia do rządowego projektu zmian w systemie emerytalnym

 

25 04 2016

Wybrane aspekty działalności otwartych funduszy emerytalnych - raport Mercer

16 03 2010

List otwarty w sprawie niekorzystnych dla ubezpieczonych zmian w systemie emerytalnym oraz sabotowania zasad dialogu społecznego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

17 03 2016

Propozycje dodatkowych rozwiązań w dobrowolnym oszczędzaniu oraz włączenia OFE w Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekazane Ministrowi Jerzemu Kwiecińskiemu

26 10 2010

Wystąpienie w sprawie stworzenia możliwości prawnej nabywania przez PTE akcji GPW

 

04 03 2015

Postulat rozszerzenia regulacji ustawowej o możliwość prowadzenia akwizycji na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych

17 06 2010

Przekazanie opracowanej na zlecenie Izby przez Deloitte Advisory Projekcji polskiego systemu emerytalnego – scenariusz bazowy oraz scenariusze alternatywne

 

24 02 2015

Propozycje zmian w regulacjach określających zasady funkcjonowania III filara

02 03 2009

Stanowisko IGTE do projektu założeń nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

 

24 02 2015

List rekomendujący rozwiązania w III filarze

02 03 2009

Sprzeciw w związku ze skierowaniem na Komitet Stały Rady Ministrów projektu założeń do nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych bez konsultacji

 

04 12 2014

List w sprawie rekomendacji wypracowanych przez EKF

 

02 03 2009

Apel wraz z uzasadnieniem o rezygnację z szybkiej nowelizacji ustawy o OFE

 

28 11 2014

Stanowisko IGTE w postępowaniu przed TK w sprawie konstytucyjności zmian w OFE

26 02 2009

Stanowisko IGTE dotyczące nowelizacji ustawy o OFE w tym propozycja rozwiązań kompleksowych

 

18 04 2014

Wniosek o realizację delegacji ustawowej w zakresie wydania rozporządzeń

24 06 2008

Opis wybranych propozycji zmian prawnych regulujących politykę inwestycyjną OFE

 

20 03 2014

Wniosek o podjęcie czynności przez RPO - uzupełnienie

24 06 2008

List przewodni do Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych Komisji Finansów Publicznych

 

17 03 2014

Rozszerzenie zakresu kontroli konstytucyjności ustawy o kwestie dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego

 

06 02 2008

Wniosek o powołanie w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego zespołu roboczego do spraw rozpatrzenia zmian prawa regulującego inwestycje OFE

 

24 02 2014

Wniosek o podjęcie czynności przez RPO - dokonania analizy zgodności z Konstytucją RP ustawy wprowadzającej zmiany w OFE

 

06 02 2008

Propozycje zmian przepisów dotyczących instrumentów finansowych dostępnych dla funduszy emerytalnych

 

22 12 2013

Apel w sprawie zmian w systemie emerytalnym

18 07 2007

Wystąpienie IGTE w sprawie wprowadzenia do szkół Podstaw przedsiębiorczości jako fakultatywnego przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym