IGTE WŁADZE CZŁONKOWIE STANDARDY
 

IZBA GOSPODARCZA TOWARZYSTW EMERYTALNYCH
to założona w 1999 roku organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca branżę Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, instytucji zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi oraz Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi.  
Izba zrzesza 10 towarzystw reprezentujących interesy ponad 16 mln swoich klientów. Członkowie Izby zarządzają aktywami o wartości około 150 mld złotych, które inwestują głównie w polską gospodarkę.

 

IGTE prowadzi działania wspierające tworzenie legislacji sprzyjającej efektywnemu systemowi emerytalnemu, rozwija wiedzę ekspercką w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i rynku kapitałowego, buduje elacje z interesariuszami, przekazuje wyniki swoich prac opinii społecznej oraz podejmuje inicjatywy edukacyjne. Podstawą prawną jej działalności jest ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych oraz statut przyjęty przez członków IGTE.

 

CEL DZIAŁALNOŚCI
Celem działalności Izby jest ugruntowanie zaufania do zreformowanego systemu emerytalnego oraz podejmowanie wszelkich kroków, które przyczynią się do jego sprawnego i efektywnego funkcjonowania. U podstaw powołania organizacji legła idea działania na rzecz powodzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce, a przede wszystkim właściwego rozumienia jej mechanizmów.

 

PRACE IZBY
Prace Izby prowadzone są poprzez grupy, do których PTE delegują
swoich przedstawicieli. Komisje przygotowują ekspertyzę izby.
Do stałych komisji Izby należą:

Grupa ds. PR i CSR  zajmująca się kwestiami komunikacji oraz kwestii
społecznej odpowiedzialności.

Grupa ds. Inwestycyjnych zajmująca się problematyką instrumentów
inwestycyjnych, kryteriów oceny OFE, regulacji i mechanizmów rynków fiansowych na których otwarte fundusze emerytalne
są aktywne.

Grupa ds. Operacyjnych zajmująca się problemami operacyjnymi
działania OFE i PTE, m. in. mechanizmami przepływu informacji
i środków pomiędzy instytucjami, które uczestniczą w funkcjonowaniu
kapitałowej części systemu emerytalnego.

Grupa ds. Prawnych zajmująca się problemami regulacji prawnych
i przepisów administracyjnych mających wpływ na funkcjonowanie
systemu emerytalnego i instytucji, które są jego elementami,
a szczególnie OFE i PTE.

Grupa ds. Rachunkowości Funduszy i PTE  zajmująca się problemami
przepisów, standardów i zasad prowadzenia rachunkowości OFE
i PTE.
W zależności od potrzeb IGTE powołuje dodatkowe komisje
problemowe oraz wyznacza swoich przedstawicieli reprezentujących
Izbę wobec innych instytucji.

EKSPERTYZA
Przygotowaliśmy ponad 300 dokumentów merytorycznych (analiz,
opracowań, periodyków, rekomendacji i stanowisk) we współpracy
z ponad 100 ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Dotyczyły one
zarówno legislacji, jak również zagadnień makroekonomicznych
i społecznych.

 

AKTYWNOŚĆ W MEDIACH
Nasz głos jest obecny w mediach. Rocznie osiągamy wynik ponad
600 cytowań o wartości reklamowej ponad 8 mln złotych z dotarciem
do blisko 13,5 mln odbiorców. Najczęściej cytowani jesteśmy
w Internecie (37%) i telewizji (25%), 22% wzmianek odnotowano
w prasie, a 12% w radio. 51% cytowań znalazło się w mediach
specjalistycznych, a 47% w ogólnoinformacyjnych. Prawie 95%
publikacji miało wydźwięk pozytywny lub neutralny.

 

NASZE ZASOBY
• dysponujemy ekspertyzą własną oraz czołowych polskich
ekonomistów, prawników i przedstawicieli innych dziedzin nauki
• posiadamy unikatowy dostęp do praktycznej wiedzy zgromadzonej
w zrzeszonych w Izbie Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych
• ściśle współpracujemy z administracją centralną – przedstawicielami rządu, parlamentu oraz organów kontrolnych i nadzorczych
• relacje z dziennikarzami pozwalają nam na aktywne uczestnictwo
w dyskusji publicznej

 

WSPARCIE DLA DECYDENTÓW
• prezentujemy stanowisko branży
• konsultujemy i opiniujemy propozycje zmian legislacyjnych
• przygotowujemy opracowania, analizy oraz badania
• bierzemy udział w inicjatywach międzybranżowych
i publiczno-prywatnych

 

WSPARCIE DLA MEDIÓW
• niezwłocznie udzielamy komentarza
• ułatwiamy kontakt z zewnętrznymi ekspertami
• udostępniamy opracowania, analizy i wyniki badań
• wyjaśniamy skomplikowane zagadnienia